OM MIR

Det er foreningens opgave at formidle musikalske oplevelser med Rønde som udgangspunkt.

MiR har base påKulturhotellet i Rønde, hvor de fleste arrangementer afholdes.


Vedtægter:


§ 1. - Foreningens navn, og hjemsted:

Foreningens navn er ”Musik i Rønde”, med forkortelsen MiR.
Foreningen har hjemsted i Syddjurs Kommune.


§ 2. - Formål:

At formidle og udbrede kendskabet til musik, såvel dansk som udenlandsk i et alsidigt repertoire.
At samle og synliggøre Syddjurs Kommunes borgeres musikalske ressourcer ved at:


  • give medlemmerne et musikalsk mødested
  • arrangere klubaftener med samspil for foreningens medlemmer
  • arrangere koncerter - minimum fire årligt
  • arrangere andre musikaktiviteter, herunder gerne i samarbejde med andre foreninger eller
    institutioner


Det er foréningens mål at gennemføre de nævnte arrangementer, således der ikke fremkaldes konkurrenceforvridning i forhold til det lokale erhvervsliv.

Et evt. overskud i forbindelse med foréningens aktiviteter skal fuldt ud anvendes til foréningens velgørende og almennyttige formål.


§ 3. - Medlemskab:

Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, institutioner og virksomheder.

Udmeldelse af foreningen kan ske med en måneds varsel ved henvendelse til foreningens sekretær. Andel af årskontingent tilbagebetales ikke.
 
Kvittering for betalt kontingent gælder som medlemskort.


§ 4. - Generalforsamling:

I.   Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

II.  Ordinær generalforsamling afholdes i januar kvartal i Syddjurs Kommune.

III. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst to ugers varsel ved annoncering i den lokale presse.

IV. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest syv dage før generalforsamlingen.

V.  Generalforsamlingen omfatter følgende dagsorden


A. Valg af dirigent

B. Valg af referent

C. Bestyrelsens beretning

D. Godkendelse af det reviderede regnskab

E. Indkomne forslag

F. Godkendelse af budget og kontingent for næste år

G. Valg af bestyrelsesmedlemmer

H. Valg af første og anden suppleant til bestyrelsen

I.   Valg af to revisorer og en revisorsuppleant

J.   Eventuelt

 
VI.   Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er angivet i vedtægterne.
VII.  Afstemning foregår ved håndsoprækning. Dog skal afstemninger foregå skriftligt, når mindst 10% af de fremmødte forlanger det.
VIII. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


§ 5. - Ekstraordinær generalforsamling:

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling senest fire uger efter, at mindst tre bestyrelsesmedlemmer eller 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer har rejst begrundet krav herom.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter det tidspunkt, hvor bestyrelsen har modtaget anmodning herom. I øvrigt forholder det sig som anført i § 4. 


§ 6. - Bestyrelsen:

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af fem medlemmer, der vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. I ulige år vælges tre medlemmer og i lige år vælges to medlemmer.

Foreningens første bestyrelse vælges på det stiftende møde den 28. januar 2004. Inden afholdelse af den første ordinære generalforsamling i 2005 afgør bestyrelsen hvilke tre medlemmer, der er på valg første gang.


Bestyrelsen, der er ulønnet, konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær, idet ingen af disse funktioner må varetages af samme person.


Formanden indkalder til møde, når han finder det nødvendigt, eller når tre bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom, dog mindst fire gange årligt.


Bestyrelsen fører en beslutningsprotokol.


Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.


Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer deltager i mødet og træffer afgørelse ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.


Til løsning af særlige opgaver kan bestyrelsen udpege enkeltpersoner eller nedsætte udvalg. Bestyrelsen skal altid være repræsenteret i de enkelte udvalg. Udvalgene kan ikke påtage sig økonomiske udgifter uden bestyrelsens godkendelse.


Bestyrelsen kan ansætte lønnet hjælp.


Bestyrelsen forpligter foreningen ved underskrift af to medlemmer, hvoraf den ene skal være formanden.


§ 7. – Regnskab og revision:

Foreningens regnskabsår er kalenderåret, idet første regnskabsår går fra stiftelsen til udgangen af 2004. Regnskabet underskrives af foreningens kasserer med revisorernes påtegning og fremlægges på generalforsamlingen af kassereren.

Foreningens årsregnskab skal inden den ordinære generalforsamling revideres af to revisorer. Revisorer og revisorsuppleant, der ikke må være medlem af bestyrelsen, vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.


§ 8. - Hæftelse:

Foreningen hæfter for sine forpligtigelser alene med sin formue, og der påhviler ikke bestyrelsesmedlemmer eller andre nogen personlig hæftelse i forbindelse med foreningens virksomhed. Dansk rets almindelige erstatningsregler er gældende.

Foreningen kan ikke optage lån eller foretage pantsætning af foreningens værdier.


9. - Vedtægtsændringer og opløsning:


Ændringer i vedtægterne og opløsning af foreningen kan kun ske, når forslag herom vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger afholdt med mindst tre ugers mellemrum, og hvor mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer for. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig indkaldes inden en måned med mindst otte dages varsel til ekstraordinær generalforsamling. På den ekstraordinære generalforsamling kan vedtægtsændringer og opløsning besluttes, når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.


Ved foreningens opløsning anvendes en eventuel formue - efter den senest afholdte opløsende generalforsamlings beslutning - til almennyttige formål i Syddjurs Kommune, hvor en forening eller institution, baseret på frivillig arbejdskraft, giver børn og unge en musikalsk fritidsaktivitet.


§ 10. - Fortolkning:

Uenighed vedrørende fortolkning af vedtægterne afgøres af bestyrelsen. Beslutningen skal forelægges førstkommende generalforsamling til endelig afgørelse.


§ 11. - Ikrafttræden:

Disse vedtægter træder i kraft ved foreningens stiftelse d. 28. januar 2004.

BESTYRELSEN

Formand:
Bøje Nielsen
mir@musikiroende.dk


Kasserer:

Flemming Grangaard


Menig:
Pia Steen

Johnny Lautrup

Anne-Lene Bahn


Suppleanter:

Finn Østergaard

Per Meyer

Lone Oest


CVR: 27590969

 

ÅRSBERETNINGER

GENERALFORSAMLINGER

PRIVATLIVSPOLITIK